Polo Ng
Polo Ng

Content Executive

今年二十有幾。我鍾意睇跑車,但我揸唔起;我鍾意睇名錶,但我戴唔起;我鍾意靚衫,但我買唔起,不過終有一日會買曬返屋企!